SW-8867

SW-8867

  • 型号 SW-8867
  • 最小起订量:1000
  • 是否接受最小订单:否
  • 原出产地:中国 浙江
基本信息
产品描述

产品型号:SW-8867

产品类型:电吹风

产品描述:1) AC:220-240V 2000W / 125V 1875W  

                      DC:220-240V 1900

                  2) 风量:70-105m3/h    

                  3) 装载专业高寿命交流/直流电机

                  4) 2档风速/3档温度开关

                  5) 冷风按钮

                  6) 过热保护

                  7) 配置2个风嘴

                  8) 搭配专业的电源线